สมาชิกกลุ่ม
ขจรศักดิ์ มูลเมือง เลขที่ 1
พรพงศ์ เจ็งศรีวงศ์ เลขที่ 5
กฤษฏา มะโนนันท์ เลขที่ 10
ธนัช มะลาง เลขที่ 11
ณัฐดนัย แสงฉาย เลขที่ 18

source